Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Sądu Okręgowego

usytuowany jest na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

przy Al. Wojska Polskiego 56 , w pok. nr 20 (parter - na prawo od wejścia)

godziny otwarcia:

wtorek-piątek od godz. 7:15 do 15:15 oraz w poniedziałki od godz. 7:15 do 18.00

tel. 75 64 15 251 lub 252 ; fax. 75 64 15 253 ;

email: p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Punkt Informacyjny Sądu Okręgowego został utworzony w celu usprawnienia obsługi interesantów w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

Do zadań Punktu należy między innymi:

  • Udzielanie osobom zainteresowanym informacji o zakresie działania wydziałów Sądu Okręgowego jak również sądów rejonowych w przedmiocie właściwości miejscowej i rzeczowej, jak również wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji.

  • Udzielanie informacji co do lokalizacji poszczególnych pomieszczeńw sądzie, w tym kierowanie do odpowiednich sal rozpraw, sekretariatów itp.

  •  Informowanie o sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy składać do sądu przy wniesieniu sprawy.

  • Udzielanie informacji o zasadach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o udzielenie pomocy sądowej, w tym o przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.

  • Udzielanie informacji o sprawach rozpoznawanych w wydziałach Sądu Okręgowego, w szczególności o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie, czynnościach postępowania międzyinstancyjnego: informacje takie mogą być udzielane telefonicznie po uprzednim podaniu danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy (za wyjątkiem spraw rozwodowych, o separacje i o ubezwłasnowolnienia - w tych sprawach należy podać zarówno dane osobowe strony jak i sygnaturę akt sprawy).

  • Informowanie o wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczenia i podaniem kont bankowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

  • Udostępnianie informacji z list adwokatów, radców prawnych, notariuszy, kancelarii komorniczych, syndyków, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, biegłych sądowych (imię i nazwisko, specjalizacja).

  • Dystrybucja formularzy sądowych, udostępnianie wzorów pism procesowych.

  • Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.

UWAGA Punkt Informacyjny nie udziela porad prawnych.