BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

usytuowany jest na parterze w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

przy Al. Wojska Polskiego 56 , w pok. nr 20 (parter - na prawo od wejścia)

 Biuro Obsługi Interesanta czynne jest w godzinach  w poniedziałki  od 7.15  - 18.00   oraz od wtorku do piątku od   7.15  - 15.15 ,

przy czym przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałki od 7.30 – 18.00 ,a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00,

tel. 75 64 15 251 lub 252 ; fax. 75 64 15 253 ;

email: p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Czytelnia Akt i Biuro Podawcze (pok. nr 19) stanowi integralną część BOI.

 

Zadaniem BOI jest obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników, oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi  postępowaniami    

                                                                   


Osoby załatwiające sprawę w BOI winny okazać dokument tożsamości celem zweryfikowania jej uprawnienia do uzyskania informacji o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Okręgowym, jak również wglądu w akta sprawy.


W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku, połączenia telefoniczne nie są obsługiwane.

 


Zadania BOI

1. Udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowań spraw toczących się we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (np. terminy i miejsce rozpraw, na  jakim etapie jest dana sprawa, jakie czynności zostały podjęte w sprawie itp.) na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych po wskazaniu sygnatury akt sprawy lub na podstawie okazania dowodu tożsamości.
2. Wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
3. Wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy  sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
4. Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.
5. Udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.
7. Udostępnianie informacji o lekarzach  sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
8. Udostępnianie  formularzy sądowych i wzorów pism.
9. Informowanie o sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy składać do sądu przy wniesieniu sprawy.
10. Udzielanie informacji o zasadach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz  o udzielenie pomocy sądowej, w tym przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.
11. Informowanie o rodzajach  środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.
12. Informowanie o wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczenia i podaniem kont bankowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
13. Informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.
14. Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
15. Przyjmowanie poczty elektronicznej pod adresem e-mail p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl i przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych.
16. Weryfikowanie danych i aktywacja kont użytkowników zarejestrowanych do portalu informacyjnego. 

 

BOI nie udziela porad prawnych.


BOI nie sporządza projektów pism procesowych.