Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dniem 1 lipca 2017r.

 

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 LIPCA 2017R. W SĄDZIE OKRĘGOWYM  W JELENIEJ  GÓRZE  ROZPOCZNIE FUNKCJONOWANIE BIURO OBSŁUGI INTERSANTA.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ BIURA OBSŁUGI INTERESANTA STANOWI CZYTELNIA AKT I BIURO PODAWCZE

 

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA W SĄDZIE OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) znajduje się w pokoju nr 20 i 19 usytuowanym na parterze po prawej stronie od wejścia budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 56.


Czytelnia Akt i Biuro Podawcze stanowi integralną część BOI.

Zadaniem BOI jest obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników, oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami                                                                        


1. Biuro Obsługi Interesanta czynne jest w godzinach  w poniedziałki  od 7.15  - 18.00   oraz od wtorku do piątku od   7.15  - 15.15 , przy czym przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałki od 7.30 – 18.00 ,a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00,

2. Przyjmowanie interesantów odbywa się bezpośrednio przy stanowiskach BOI, telefonicznie pod numerami telefonów 75 64 15 251/ 75 64 15 252 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl,


3. Osoby załatwiające sprawę w BOI winny okazać dokument tożsamości celem zweryfikowania jej uprawnienia do uzyskania informacji o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie Okręgowym, jak również wglądu w akta sprawy.


4. W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku, połączenia telefoniczne nie są obsługiwane.


Zadania BOI

1. Udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowań spraw toczących się we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (np. terminy i miejsce rozpraw, na  jakim etapie jest dana sprawa, jakie czynności zostały podjęte w sprawie itp.) na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych po wskazaniu sygnatury akt sprawy lub na podstawie okazania dowodu tożsamości.
2. Wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
3. Wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy  sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
4. Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.
5. Udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku.
7. Udostępnianie informacji o lekarzach  sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
8. Udostępnianie  formularzy sądowych i wzorów pism.
9. Informowanie o sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy składać do sądu przy wniesieniu sprawy.
10. Udzielanie informacji o zasadach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz  o udzielenie pomocy sądowej, w tym przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.
11. Informowanie o rodzajach  środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.
12. Informowanie o wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczenia i podaniem kont bankowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
13. Informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.
14. Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
15. Przyjmowanie poczty elektronicznej pod adresem e-mail p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl i przekazywanie jej do właściwych komórek organizacyjnych.
16. Weryfikowanie danych i aktywacja kont użytkowników zarejestrowanych do portalu informacyjnego.  

 

BOI nie udziela porad prawnych.


BOI nie sporządza projektów pism procesowych.

 

                                                  
    
Czytelnia akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta

Czytelnia akt znajduje się na parterze budynku w prawo od wejścia głównego do budynku sądu w pokoju nr 20

Czytelnia akt czynna jest w poniedziałki od godziny  8.00 do 17.30, wtorek  -  piątek w godzinach od 8.00 do 15.00, z zastrzeżeniem, że  ostatnie akta udostępnione są uprawnionym na godzinę przed zamknięciem czytelni.

 

1.Czytelnia  akt jest wyłącznym miejscem przeglądania i czytania  akt z następujących Wydziałów:  I Cywilnego, II Cywilnego Odwoławczego, VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III Karnego, IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,  VI Karnego Odwoławczego w Jeleniej Górze. W czytelni również znajduje się stanowisko umożliwiające odsłuchanie nagrania z rozprawy,
2. Za zgodą Kierownika Sekretariatu akta sprawy mogą być przeglądane w sekretariacie wydziału,
3. Zamawianie akt do wglądu w czytelni odbywa się osobiście w czytelni, telefonicznie pod nr telefonu: 75 64 15 221 lub drogą  elektroniczną na adres  e-mail  czytelnia@jelenia-gora.so.gov.pl,
4. Zamówienie składane drogą telefoniczną lub elektroniczną jest rejestrowane w grafiku czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem daty i godziny przeglądania akt. Informacje te przekazywane są kierownikowi sekretariatu wydziału, który zabezpiecza akta celem ich udostępnienia interesantowi. W przypadku braku możliwości udostępnienia akt z przyczyn niezależnych od pracownika czytelni, należy powiadomić o tym fakcie interesanta.
5. Akta spraw można zamawiać na wybrany dzień z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym zamówienie złożone po godzinie 14.00 traktowane będzie jako zamówienie złożone w dniu następnym.
6. Akta sprawy nie będą udostępniane w dniach, w których wyznaczono czynności procesowe, w szczególności rozprawę lub posiedzenie oraz z powodu innych ważnych i uzasadnionych przyczyn.   
7. Przy zamówieniu akt sprawy do wglądu należy przedłożyć wypełniony wniosek o wgląd do akt sprawy stanowiący załącznik nr 1 
         a/ sygnaturę akt, a w przypadku spraw wielotomowych nr tomu,
         b/ nazwę wydziału,
         c/  imię i nazwisko /nazwę firmy/ nazwę instytucji /oznaczenie strony
              postępowania lub pełnomocnika, numer telefonu/.
8. Jeżeli wgląd do akt ma nastąpić innego dnia, zamawiający ustala termin i godzinę   z pracownikiem obsługującym czytelnię akt.
9. Interesant może zamówić do wglądu więcej niż jedne akta, jednak przeglądane są one pojedynczo.
10. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta – zszyte i ponumerowane do czytelni co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu.
11. Przewodniczący Wydziału lub Kierownik Sekretariatu Wydziału  decyduje o możliwości wykonywania fotokopii akt (załącznik nr 4 ).
12. Udostępnienie akt sądowych osobom niemającym uprawnień procesowych wymaga zgody Prezesa Sądu, Przewodniczącego właściwego Wydziału lub upoważnionego Sędziego.
13. Czytelnia akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania takich dokumentów regulują odrębne przepisy dotyczące Kancelarii Tajnej.
14. Czytelnia akt nie przyjmuje  wniosków o sporządzenie kserokopii akt, jak również nie sporządza  kserokopii z akt.
15. Przed skorzystaniem z czytelni akt, interesant zobowiązany jest:
         a/ okazać pracownikowi  obsługującemu czytelnię akt
              dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość,
         b/ pozostawić odzież wierzchnią w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego czytelnię.
         c/ złożyć czytelny podpis w kontrolce przeglądanych akt stanowiącym załącznik  nr 3, który potwierdza zapoznanie się z regulaminem czytelni.
16. Osoby zainteresowane zapoznaniem się w siedzibie Sądu z zapisem dźwięku lub obrazu i dźwięku mają taką możliwość, wniosek realizowany jest niezwłocznie, a zapoznanie się z nagraniem odbywa się w godzinach otwarcia czytelni akt,
17. Na terenie czytelni akt zabronione jest:
         a/ korzystanie z telefonów komórkowych,
         b/ spożywanie posiłków i napojów,
         c/  zmienianie stanu akt (dokładanie, usuwanie i niszczenie dokumentów),
18. Osoby korzystające z czytelni akt mają obowiązek:
         a/ poszanowania udostępnionych akt,
         b/ niezwłocznego zgłoszenia wszelkich uszkodzeń akt pracownikowi     obsługującego czytelnię akt,
         c/ zachowania ciszy,
19.  Osoby czytające akta mają obowiązek do przestrzegania i  stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag pracownika czytelni.

 

Biuro podawcze stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta

1.Biuro Podawcze przyjmuje korespondencję codziennie od poniedziałku do piątku od 7.15 – 15.15 , a w poniedziałki po godzinie 15.15 osoba dyżurująca w BOI. 


2. Pracę Biura Podawczego reguluje § 542 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia   12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dniem 1 lipca 2017r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-27
Publikacja w dniu:
2017-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-27
Publikacja w dniu:
2017-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-27
Publikacja w dniu:
2017-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d