CZYTELNIA AKT

Czytelnia akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

ul. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Czytelnia akt znajduje się na parterze budynku w prawo od wejścia głównego do budynku sądu w pokoju nr 20

 

Czytelnia akt czynna jest w poniedziałki od godziny  8.00 do 17.30, wtorek  -  piątek w godzinach od 8.00 do 15.00, z zastrzeżeniem, że  ostatnie akta udostępnione są uprawnionym na godzinę przed zamknięciem czytelni.

 

1.Czytelnia  akt jest wyłącznym miejscem przeglądania i czytania  akt z następujących Wydziałów:  I Cywilnego, II Cywilnego Odwoławczego, VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III Karnego, IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,  VI Karnego Odwoławczego w Jeleniej Górze. W czytelni również znajduje się stanowisko umożliwiające odsłuchanie nagrania z rozprawy,
2. Za zgodą Kierownika Sekretariatu akta sprawy mogą być przeglądane w sekretariacie wydziału,
3. Zamawianie akt do wglądu w czytelni odbywa się osobiście w czytelni, telefonicznie pod nr telefonu: 75 64 15 221 lub drogą  elektroniczną na adres  e-mail  czytelnia@jelenia-gora.so.gov.pl,
4. Zamówienie składane drogą telefoniczną lub elektroniczną jest rejestrowane w grafiku czytelni, po uprzednim ustaleniu z interesantem daty i godziny przeglądania akt. Informacje te przekazywane są kierownikowi sekretariatu wydziału, który zabezpiecza akta celem ich udostępnienia interesantowi. W przypadku braku możliwości udostępnienia akt z przyczyn niezależnych od pracownika czytelni, należy powiadomić o tym fakcie interesanta.
5. Akta spraw można zamawiać na wybrany dzień z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym zamówienie złożone po godzinie 14.00 traktowane będzie jako zamówienie złożone w dniu następnym.
6. Akta sprawy nie będą udostępniane w dniach, w których wyznaczono czynności procesowe, w szczególności rozprawę lub posiedzenie oraz z powodu innych ważnych i uzasadnionych przyczyn.   
7. Przy zamówieniu akt sprawy do wglądu należy przedłożyć wypełniony wniosek o wgląd do akt sprawy stanowiący załącznik nr 1
         a/ sygnaturę akt, a w przypadku spraw wielotomowych nr tomu,
         b/ nazwę wydziału,
         c/  imię i nazwisko /nazwę firmy/ nazwę instytucji /oznaczenie strony
              postępowania lub pełnomocnika, numer telefonu/.
8. Jeżeli wgląd do akt ma nastąpić innego dnia, zamawiający ustala termin i godzinę   z pracownikiem obsługującym czytelnię akt.
9. Interesant może zamówić do wglądu więcej niż jedne akta, jednak przeglądane są one pojedynczo.
10. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta – zszyte i ponumerowane do czytelni co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu.
11. Przewodniczący Wydziału lub Kierownik Sekretariatu Wydziału  decyduje o możliwości wykonywania fotokopii akt (załącznik nr 4 ).
12. Udostępnienie akt sądowych osobom niemającym uprawnień procesowych wymaga zgody Prezesa Sądu, Przewodniczącego właściwego Wydziału lub upoważnionego Sędziego.
13. Czytelnia akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania takich dokumentów regulują odrębne przepisy dotyczące Kancelarii Tajnej.
14. Czytelnia akt nie przyjmuje  wniosków o sporządzenie kserokopii akt, jak również nie sporządza  kserokopii z akt.
15. Przed skorzystaniem z czytelni akt, interesant zobowiązany jest:
         a/ okazać pracownikowi  obsługującemu czytelnię akt
              dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość,
         b/ pozostawić odzież wierzchnią w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego czytelnię.
         c/ złożyć czytelny podpis w kontrolce przeglądanych akt stanowiącym załącznik  nr 3, który potwierdza zapoznanie się z regulaminem czytelni.
16. Osoby zainteresowane zapoznaniem się w siedzibie Sądu z zapisem dźwięku lub obrazu i dźwięku mają taką możliwość, wniosek realizowany jest niezwłocznie, a zapoznanie się z nagraniem odbywa się w godzinach otwarcia czytelni akt,
17. Na terenie czytelni akt zabronione jest:
         a/ korzystanie z telefonów komórkowych,
         b/ spożywanie posiłków i napojów,
         c/  zmienianie stanu akt (dokładanie, usuwanie i niszczenie dokumentów),
18. Osoby korzystające z czytelni akt mają obowiązek:
         a/ poszanowania udostępnionych akt,
         b/ niezwłocznego zgłoszenia wszelkich uszkodzeń akt pracownikowi     obsługującego czytelnię akt,
         c/ zachowania ciszy,
19.  Osoby czytające akta mają obowiązek do przestrzegania i  stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i uwag pracownika czytelni.

Rejestr zmian dla: CZYTELNIA AKT

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d