Biegli sądowi

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, o specjalności:

ortopedia, neurologia,  neurochirurgia , angiologia, medycyna pracy, nefrologia, reumatologia, diabetologia, onkologia, urologia, endokrynologia, okulistyka, stomatologia, chirurgia plastyczna, laryngologia, kardiologia, seksuologia.

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów innych dziedzin w tym;  instalacja sanitarna, ciepłownictwo, geodezja

Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133)

W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w zakładce „Biegli sądowi – jak zostać biegłym sądowym”.

 

Prezes Sądu Okręgowego

w Jeleniej Górze

 

 

 

Biegły sądowy
Przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U 2016, poz.2062 j.t. ze zm.),
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997.89.555 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.poz. 623 j.t. ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005 nr 15, poz. 133), 
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. 2007 nr 250, poz.1883 ze zm ),
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2013, poz.518),
7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U.2013, poz.508 ze zm. ).

Biegłemu powołanemu przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze przysługuje:
1. wynagrodzenie za wykonaną pracę,
2. zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii,
3. zwrot kosztów podróży.


Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków na podstawie złożonego rachunku.
Wynagrodzenie biegłego oraz zwrot kosztów przyznawane jest na postawie wniosku, który może być złożony ustnie do protokołu lub na piśmie.
Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa na dany rok.
Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.
Biegłemu wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem.

 Zgodnie z § 15 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133), ustanowienie biegłym sądowym uprawnia do wydania opinii na zlecenie sądu oraz organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony.

W ten sposób jednoznacznie określony został krąg podmiotów, wobec których biegły sporządzając opinię może używać tytułu biegłego sądowego.

Tezę tę podzielił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.1996 r. (sygn. akt II PRN 30/96, OSNAP z 1997 r. z. 2, poz. 28) oraz wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. w orzeczeniu z dnia 20.08.1998 r. - sygn. akt II SA 992/98). Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego (wymóg § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Nadmienić należy, że biegły sądowy przed objęciem funkcji - zgodnie z § 4 rozporządzenia - składa ślubowanie zobowiązujące go do przestrzegania prawa.

 

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi