Informacja o monitoringu

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM PROWADZONYM PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

 (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail Kliknij aby zobaczyć lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra;  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku sądu przy Al. Wojska Polskiego 56 obejmujący wejście do budynku, korytarze, klatki schodowe gmachu sądu, sale rozpraw, pomieszczenie Czytelni, plac parkingowy umiejscowiony w tylnej części budynku sądu, a także teren obejmujący chodnik oraz główne wejścia do sądu, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotowi świadczącymi usługi ochroniarskie w obiekcie sądu;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
  3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d