Jak zostać biegłym sądowym?

Materię dotyczącą biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) wydane na podstawie art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 98 poz.1070 ze późniejszymi zmianami)

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Wyjątkiem od powyższych zasad są wymogi wobec osoby starającej się o ustanowienie biegłym sądowym z dziedziny języka migowego tj. biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA BIEGŁEGO SĄDOWEGO

 • Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia ) - gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji,
 • zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone ( załącznik 1),
 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., - dokumenty potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy,
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (aktualna),
 • w przypadku zatrudnienia adres zakładu pracy oraz zgoda zakładu pracy na pełnienie funkcji biegłego sądowegoch,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilny i obywatelskich (załącznik 2),
 • oświadczenie, ze nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe (załącznik 3),
 • oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sadowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (załącznik 4),
 • oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji biegłego (załącznik 5),
 • oświadczenie dotyczące wydawania opinii ad hoc (załącznik 6),
 • oświadczenie dotyczące przynależności do organizacji zawodowej (stowarzyszenia)(załącznik 7),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł tytułem” opłaty za wdanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58) lub na konto bankowe Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Przedkładamy kserokopie dokumentów, oraz oryginały do wglądu.

 

 

 BIEGLI W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Przepisy dotyczące biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883)
 
Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Biegłych powołuje się na okres pięciu lat.

Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:
- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

 

Wymagane dokumenty:
1. kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe,
2. kwestionariusz osobowy,
3. aktualne dane, które będą umieszczone na liście biegłych (adres do korespondencji ewentualnie nr telefonu)
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. pisemna zgoda na ustanowienie biegłym,
6. zgoda i opinia zakładu pracy,
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (zał. Nr 2)
8. oświadczenie, że nie toczy się postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe ( zał. Nr 3)
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
10. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
11. dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58),  lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra:  Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Rejestr zmian dla: Jak zostać biegłym sądowym?