Jak zostać biegłym sądowym?

Materię dotyczącą biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) wydane na podstawie art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 98 poz.1070 ze późniejszymi zmianami)

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Wyjątkiem od powyższych zasad są wymogi wobec osoby starającej się o ustanowienie biegłym sądowym z dziedziny języka migowego tj. biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.


DOKUMENTY, KTÓRE POWINIEN ZŁOŻYĆ KANDYDAT NA BIEGŁEGO SĄDOWEGO

 • Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym z określonej dziedziny (z wyraźnym i konkretnym jej wskazaniem) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia ) - gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji,
 • zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone ( załącznik 1),
 • zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych, itp., - dokumenty potwierdzające stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy,
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (aktualna),
 • w przypadku zatrudnienia adres zakładu pracy oraz zgoda zakładu pracy na pełnienie funkcji biegłego sądowegoch,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilny i obywatelskich (załącznik 2),
 • oświadczenie, ze nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe (załącznik 3),
 • oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sadowych Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (załącznik 4),
 • oświadczenie dotyczące pełnienia funkcji biegłego (załącznik 5),
 • oświadczenie dotyczące wydawania opinii ad hoc (załącznik 6),
 • oświadczenie dotyczące przynależności do organizacji zawodowej (stowarzyszenia)(załącznik 7),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł tytułem” opłaty za wdanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym” w kasie Urzędu Miasta Jeleniej Góry (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58) lub na konto bankowe Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Przedkładamy kserokopie dokumentów, oraz oryginały do wglądu.

 

Zgodnie z § 15 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133), ustanowienie biegłym sądowym uprawnia do wydania opinii na zlecenie sądu oraz organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony.

W ten sposób jednoznacznie określony został krąg podmiotów, wobec których biegły sporządzając opinię może używać tytułu biegłego sądowego.

Tezę tę podzielił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.1996 r. (sygn. akt II PRN 30/96, OSNAP z 1997 r. z. 2, poz. 28) oraz wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. w orzeczeniu z dnia 20.08.1998 r. - sygn. akt II SA 992/98). Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego (wymóg § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Nadmienić należy, że biegły sądowy przed objęciem funkcji - zgodnie z § 4 rozporządzenia - składa ślubowanie zobowiązujące go do przestrzegania prawa.

 

 

Klauzula informacyjna dla biegłych sądowych


Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze  z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, adres  e-mail info@jelenia-gora.so.gov.pl
2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Saganiewicz, adres do korespondencji: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra lub adres  e-mail iod@jelenia-gora.so.gov.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze    (art. 6 ust. 1c RODO);
 • wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej (art. 6 ust. 1e RODO);  w tym  w celu prowadzenia i udostępniania listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze
4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Udostępnienie danych kontaktowych do biegłego sądowego w informacjach o biegłych sądowych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) odbywa się na podstawie pisemnych zgód uzyskanych od biegłych sądowych. Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu przekazania do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oświadczenia o cofnięciu zgody. Umieszczenie danych kontaktowych na liście biegłych udostępnionej w sekretariatach sądowych stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym, odbywa się na podstawie i w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 w sprawie biegłych sądowych ( Dz.U 2005 nr 15 poz. 133 ) .
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w celu wpisania na listę biegłych, prowadzenia i udostępniania tej listy.
9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

 BIEGLI W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Przepisy dotyczące biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883)
 
Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Biegłych powołuje się na okres pięciu lat.

Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:
- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

 

Wymagane dokumenty:
1. kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe,
2. kwestionariusz osobowy,
3. aktualne dane, które będą umieszczone na liście biegłych (adres do korespondencji ewentualnie nr telefonu)
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. pisemna zgoda na ustanowienie biegłym,
6. zgoda i opinia zakładu pracy,
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (zał. Nr 2)
8. oświadczenie, że nie toczy się postępowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe ( zał. Nr 3)
9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
10. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
11. dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, (ul. Sudecka 29 lub Plac Ratuszowy 58),  lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra:  Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Klauzula informacyjna dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu


Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze  z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, adres e-mail info@jelenia-gora.so.gov.pl
2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Saganiewicz, adres do korespondencji: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra lub adres e-mail iod@jelenia-gora.so.gov.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia i udostępniania listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Podstawą prawną  przetwarzania danych jest:
• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze    (art. 6 ust. 1c RODO);
• wykonanie zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej (art. 6 ust. 1e RODO); 
4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym w celu wpisania na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, prowadzenia i udostępniania tej listy.
9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

Rejestr zmian dla: Jak zostać biegłym sądowym?