Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza  

Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy[1].
Cele kontroli zarządczej
  • Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
  • Zapewnienie skuteczności i efektywności działania.
  • Zapewnienie wiarygodności sprawozdań
  • Ochrona zasobów jednostki.
  • Zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.
  • Zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji.
  • Zarządzanie ryzykiem.
Kontrola zarządcza w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Kontrola zarządcza stanowi podstawę efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje przypadki naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchybienia związane z funkcjonowaniem jednostki.
Podstawę funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze stanowi Zarządzenie nr 13 Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Zarządzenie nr 22 Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.
Ponadto cele i zadania w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze realizowane i osiągane są w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, zarządzeniami Prezesa Sądu, zarządzeniami Dyrektora Sądu oraz procedurami wewnętrznymi, m.in. : regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasady rachunkowości, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie w sprawie udzielania przez Sąd Okręgowy zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, instrukcja gospodarowania samochodami służbowymi eksploatowanymi w SO, zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z telefonów służbowych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.
System kontroli zarządczej podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie, która jest warunkiem uznawania systemu kontroli zarządczej za skuteczny i efektywny. Procedury i wytyczne kontroli zarządczej koncentrują się na zapewnieniu :
monitorowania systemu kontroli zarządczej - mechanizm oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przez Kierownictwo jednostki.
samooceny – obowiązek przeprowadzania przez osoby zarządzające i innych pracowników Sądu corocznej samooceny, która pozwoli identyfikować nieprawidłowości istniejącego systemu,
audytu wewnętrznego – rozumianego jako współpracę audytora przy monitorowaniu systemu kontroli zarządczej.
[1]Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) Art. 68.
-------------------------------------------
Wykonując dyspozycję art. 70 ust. 4 i 5 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U.z 2019r., poz.869 ze zm.) publikujemy Oświadczenia ostanie kontroli zarządczej SąduOkręgowego w Jeleniej Górze.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d