LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Zasady udostępniania wykazu biegłych sądowych

Lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, oddziale administracyjnym oraz punkcie informacyjnym. W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Zamieszczona poniżej lista biegłych sądowych zawiera dane do kontaktu biegłych, którzy wyrazili zgodę na ich umieszczeniena stronie internetowej.

 

 

 

Artykuły