Mediatorzy Stali i mediatorzy w sprawach Cywilnych

Mediatorzy stali

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego - wpisanych na tę listę na podst. Art. 157b ustawy z dnia 27.07.2001r Prawoo ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015, poz. 133).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

-  spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 i 1823);
-  ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
- ukończyła 26 lat;
- zna język polski;
- nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-  została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego

 

Wykaz dokumentów - wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wpis na listę stałych mediatorów ;
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków - art.157a pkt 1-5 usp.; 
3. Kopię dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:
(art.157a pkt 2 usp, §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.01.2016r. - DZ.U.2016, poz.122)

- informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji;
- spis wydanych publikacji na temat mediacji;
- opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji;
- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenia, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację;

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. 2015, poz. 783, ze zm.).

Opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Miasta w Jeleniej Górze:
można dokonać w kasach Urzędu Miasta Jelenia Góra (ul. Sudecka 29 oraz Plac Ratuszowy 58) lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra (Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566); zaznaczając dokładnie, że jest to opłata od decyzji o wpisanie na listę stałych mediatorów.

Dokumenty można złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (Al.W.Polskiego 56, pokój 201 II piętro) lub nadesłać pocztą na adres: Sekretariat Prezesa, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Al. W.Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra).


Uwaga: Prezes Sądu Okręgowego w razie wątpliwości co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może żądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku

 

 

W załączeniu poniżej

  • wykaz dokumentow niezbędnych do wpisu na listę stałych mediatorów,

  • druk wniosku o ustanowienie mediatorem stałym kierowanym do Prezesa Sądu,

  • druk oświadczenia

 

 

 Mediatorzy w sprawach cywilnych 

Jeżeli osoba nie jest zainteresowana wpisem na listę prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, może byś zgłoszona jedynie na liście organizacji czy stowarzyszenia.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Mediatorzy Stali i mediatorzy w sprawach Cywilnych