Mediatorzy ws. Nieletnich

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591).

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 • ukończyła 26 lat;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

1. czynny zawodowo:

a) sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,

b) adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,

c) komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,

d) funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,

e) pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

f) pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,

ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezczynności.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji;
 • kwestionariusz osobowy;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • kopię dowodu osobistego 1 i 2 strona,
 • kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
 • opinię od pracodawcy lub organizacji zawodowej do której należy kandydat na mediatora;
 • kopię dokumentów świadczących o posiadanym doświadczeniu w zakresie wychowywania lub resocjalizacji młodzieży;
 • kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla mediatorów,
 • kopię innych dokumentów (zaświadczeń, rekomendacji, dyplomów) wskazujące na posiadanie umiejętności likwidowania sporów;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych;
 • podać miejsce przeprowadzania mediacji;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1286) do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej uiszczonej w wysokości 10,00 zł w kasach Urzędu Miasta Jelenia Góra (ul. Sudecka 29 oraz Plac Ratuszowy 58) lub na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra ( Bank Millenium, nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566)

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 • wniosek o wpis do wykazu,
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kopię statutu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzanie postępowania mediacyjnego.

Osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do wykazu mediatorów w spawach nieletnich podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Skompletowane dokumenty można złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Jeleniej pok. 201 bądź nadesłać pocztą na adres:

Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Al. Wojska Polskiego 56

58-500 Jelenia Góra

 

W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Rejestr zmian dla: Mediatorzy ws. Nieletnich