Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 
Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1255). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze  są zlokalizowane w następujących miejscach:


Punkt pomocy prawnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, czynny:

poniedziałek od godz. 14.00  do 18.00
wtorek od godz. 12.00 do 16.00
środa od godz. 12.00 do 16.00
czwartek od godz. 14.00 do 18.00
piątek od godz. 12.00 do 16.00
 
Punkt pomocy prawnej w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, czynny:
 
poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00
wtorek od godz. 9.00 do 13.00
środa od godz. 13.00 do 17.00
piątek od godz. 9.00  do 13.00
sobota od godz. 9.00 do 13.00 
 
 
Punkt pomocy prawnej prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088) - w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32, czynny:

poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00
wtorek od godz. 10.00 do 15.00
czwartek od godz. 13.00 do 18.00

W budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, na III piętrze, pokój nr 310 
                                
środa, od godz.12.00 do godz.16.00
piątek,  od godz.10.00 do godz.14.00.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu jeleniogórskiego w 2018. - http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=3891


Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna  - na etapie przedsądowym – przysługuje osobie fizycznej

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 5. która nie ukończyła 26 lat,
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. która jest w ciąży 
   

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje osoba uprawniona poprzez:

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  -  osoba o której mowa w pkt. 1 powyżej
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;  - osoba  o której mowa w pkt. 2 powyżej
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;  -  osoba o której mowa w pkt. 3 powyżej
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; -  osoba o której mowa w pkt. 4 powyżej
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;  - osoba o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia; straty -  osoba o której mowa w pkt. 7 powyżej
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę -  osoba o której mowa w pkt. 8 powyżej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna