Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze jest Krzysztof Saganiewicz, tel. 756415231, e-mail iod@jeleniagora.so.gov.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) – RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze jest Krzysztof Saganiewicz. Kontakt z nim  możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze,        Al. Wojska Polskiego 56, 50-500 Jelenia Góra  lub adresem e-mail Kliknij aby zobaczyć.

 3. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, odbywa się w celu:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

 2. procesu rekrutacyjnego,

 3. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,

 4. realizacji umów cywilnoprawnych,

 5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

 6. prowadzenia sprawozdawczości,

 7. prowadzenia działalności finansowej,

 8. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

 9. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,

 10. realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,

 11. przeprowadzania kontroli i audytów,

 12. realizacji szkoleń,

 13. realizacji praktyk i staży,

 14. realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,

 15. udostępniania informacji publicznej,

 16. udzielania informacji uprawnionym osobom,

 17. rozpatrywania skarg i wniosków,

 18. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:

1) dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

2) prawo do ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Pani/Pan zgłosić do nas konieczność sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są  nieprawidłowe  lub uzupełnienia niekompletnych,

3) prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Pani/Pan  złożyć  wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan  złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzania danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie      art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,

6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

8.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.                              

Pozostałe informacje dostępne są w klauzulach dostępnych poniżej.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-07-10
Publikacja w dniu:
2018-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d