Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - Sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu Dariusz Kliś

/delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze na okres od

1 listopada 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r./


Sekretariat Prezesa

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Pok. 217 (II Piętro), tel. (75) 64 15 151 ; fax. (75) 75 251 13

e-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Prezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów w dniach :

wtorki i czwartki  w godzinach 10:00-13:00 - po uprzednim skontaktowaniu sie z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności służbowych.


Prezes Sądu Okręgowego kieruje powierzonym mu sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu. Do obowiązków prezesa sądu okręgowego należą sprawy z zakresu administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości sądu okręgowego oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością tych sądów.

W szczególności do kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze należy:

 1. Kieruje Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

 2. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asystentów sędziów i kuratorów sądowych, specjalistów OZSS.

 3. Ustala podział czynności sędziów i asystentów sędziów, specjalistów OZSS.

 4. Powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia powierzonych funkcji.

 5. Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nadzoruje sprawność postępowania sądowego.

 6. Realizuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412).

 7. Jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r., poz.922).

 8. Podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych.

 9. Wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów.

 10. Realizuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

 11. Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego.

 12. Organizuje pracę i współpracę z biegłymi sądowymi.

 13. Sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań merytorycznych w okręgu w zakresie :

 • spraw kadrowych sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • spraw gospodarczych,
 • spraw wieczystoksięgowych,
 • spraw karnych,
 • spraw penitencjarnych,
 • spraw wykroczeniowych,
 • spraw pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Referatu Wizytacyjnego

włącznie z problematyką skarg, wniosków i zażaleń w tym zakresie                                          .

   14.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • oddziałem administracyjnym

 • samodzielną sekcją kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi

 • opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów w Jeleniej Górze i w Bolesławcu,

 • szkoleniem sędziów, aplikantów,

 • biblioteką sądową,

 • składnicą akt.

 • sprawami „OZ”

   15. Organizuje i współpracuje z ławnikami oraz Radą Ławniczą.

   16. Organizuje pracę i sprawuje nadzór w zakresie działalności socjalnej w okręgu.

   17. Sprawuje nadzór nad sprawami dotyczącymi instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do   prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz nad sprawami dotyczącymi lekarza sądowego.

   18. Sprawuje zastępstwo resortu.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - SSO Marek Klebanowicz

Wiceprezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów w środy w godzinach 10:00-12:00 - po uprzednim skontaktowaniu sie z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności słuzbowych.

 

Do kompetencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego należy:

1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego.

2. Sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań merytorycznych w okręgu w zakresie:

 • spraw karnych
 • spraw penitencjarnych
 • spraw wykroczeniowych
 • spraw pracy i ubezpieczeń społecznych
 • spraw kadrowych sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • spraw gospodarczych,
 • spraw wieczystoksięgowych

włącznie z problematyką skarg, zażaleń w tym zakresie.

3. Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej,ó

4. udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. , poz.1764).

5. Sprawuje bezpośredni nadzór nad kuratorami zawodowymi.

6. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnycm obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2017r., poz.1430).

7. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

8. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

9. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d