Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - SSR Dariusz Kliś

Sekretariat Prezesa

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Pok. 217 (II Piętro), tel. (75) 64 15 151 ; fax. (75) 75 251 13

e-mila: info@jelenia-gora.so.gov.pl

 

Prezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10:00-13:00 - po uprzednim skontaktowaniu sie z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności słuzbowych.


Prezes Sądu Okręgowego kieruje powierzonym mu sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu. Do obowiązków prezesa sądu okręgowego należą sprawy z zakresu administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych na obszarze właściwości sądu okręgowego oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością tych sądów.

W szczególności do kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze należy:

 • Kieruje Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

 • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asystentów sędziów i kuratorów sądowych, specjalistów OZSS.

 • Ustala podział czynności sędziów i asystentów sędziów, specjalistów OZSS.

 • Powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia powierzonych funkcji.

 • Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nadzoruje sprawność postępowania sądowego.

 • Realizuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 • Jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r., poz.1182).

 • Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764).

 • Podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych.

 • Wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów.

 • Realizuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

 • Przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego.

 • Sprawuje nadzór służbowy nad Dyrektorem Sądu.

 • Sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań merytorycznych w okręgu w zakresie :

 • spraw kadrowych sędziów, referendarzy, asystentów sędziów i kuratorów.,

 •  spraw rodzinnych,

 •  spraw gospodarczych,

 •  spraw wieczystoksięgowych,

 • Referatu Wizytacyjnego

 • włącznie z problematyką skarg, wniosków i zażaleń w tym zakresie

 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • oddziałem administracyjnym

 • samodzielną sekcją kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi

 • opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów w Jeleniej Górze i w Bolesławcu,

 • szkoleniem sędziów, aplikantów,

 • biblioteką sądową,

 • składnicą akt.

 • sprawami „OZ”

 • Organizuje i współpracuje z ławnikami oraz Radą Ławniczą.

 • Organizuje pracę i sprawuje nadzór w zakresie działalności socjalnej w okręgu.

 • Sprawuje nadzór nad sprawami dotyczącymi instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz nad sprawami dotyczącymi lekarza sądowego.

 • Sprawuje zastępstwo resortu.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze -

Wiceprezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 - po uprzednim skontaktowaniu sie z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności słuzbowych.

 

Do kompetencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego należy:

 • Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego.

 • Sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań merytorycznych w okręgu w zakresie:

 •  spraw karnych

 •  spraw penitencjarnych,

 • spraw wykroczeniowych,

 • spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, włącznie z problematyką skarg, zażaleń w tym zakresie.

 • Sprawuje nadzór nad sprawami obronnymi, ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej.

 • Organizuje pracę i współpracę z biegłymi sądowymi.

 • Sprawuje bezpośredni nadzór na kuratorami zawodowymi

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016r. 1534).

 • Zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 • Zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d