Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
  •  udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej ( www.jelenia-gora.so.gov.pl ),
  •  udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze),
  •  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym., w przypadku wniosku o którym mowa w art. 21 ust.2

Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
- informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.jelenia-gora.so.gov.pl), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania albo,
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy do dwóch miesięcy, po zawiadomieniu o tym fakcie wnioskodawcy


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


• Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej. W przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie sądowe – podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną obowiązany jest dodatkowo do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy.
• Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji). Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego)
• Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie www.jelenia-gora.so.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy).
• Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informacje publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Opłata za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatne. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.
W takim przypadku Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Przy ustalaniu kosztów mogą być brane następujące czynniki:
- stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie wnioskiem,
- kosztu materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji)
- należności związanych z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku, gdy warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej na wniosek nie zostaną określone Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przekazuje informację w celu ponownego wykorzystania bez ograniczeń warunkami.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze umożliwiając ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie

Odmowa ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:
• gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych),
• gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

Informacja o przysługujących środkach prawnych
1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody ma ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy w dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23). Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 14 dni składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Prezesa SO w Jeleniej Górze). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718), z tym że:
• przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
• skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od tak wydanej decyzji wydanej przysługuje tryb odwoławczy opisany w pkt. 1.

 

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d