Wydziały

Przewodniczący Wydziałów w Sądzie kierują całokształtem pracy w wydziałach w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, a w szczególności m.in.:
  • zaznajamiają się z pismami wpływającymi do wydziału i wydają co do nich odpowiednie zarządzenia,
  • rozdzielają pracę między sędziów i układają plan posiedzeń,
  • zapewniają stronom możność przejrzenia akt sprawy,
  • czuwają nad właściwym poziomem orzecznictwa,
  • kontrolują prace biegłych, zwłaszcza w zakresie terminowego sporządzania opinii,
  • zarządzają wypłatę należności świadkom, biegłym, tłumaczom i stronom oraz czuwają nad tym, aby zgłoszone przez te osoby żądania wynagrodzenia i zwrotu kosztów były niezwłocznie rozpoznane, a należności – w razie przyznania – wypłacone,
  • zapobiegają powstawaniu zaległości , a w razie ich powstania, opracowują plan ich usunięcia,
  • czuwają nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu wydziału

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Monika Chorąża
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d