Zwrot kosztów świadkom

Zwrot kosztów podróży świadkom

 1. Świadkowi zamieszkałemu poza granicami Jeleniej Góry, który stawił się na wezwanie Sądu, przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby Sądu, w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu.

 2. Zwrot kosztów za przejazdy świadków wypłacany jest na podstawie wniosku (załącznik nr 1) złożonego do właściwego Wydziału w terminie 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu.
  Wniosek można pobrać również w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na parterze pokój nr 20.

 3. Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem należy okazać dowód  rejestracyjny pojazdu.

 4. Zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem obliczany jest jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za kilometr. Górną granicę tych należności stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej krajowej, określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca     2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do    celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością  pracodawcy (Dz. U.2002.27.271).

 5. Zwrot kosztów przejazdu komunikacją miejską powinien być udokumentowany załączonymi do wniosku biletami przejazdu.

 6. W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko właścicielowi samochodu.

 7. Zwrot kosztów za przejazdy przysługuje również osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się bez opieki tej osoby.                                                                                                 


Zwrot świadkowi utraconego zarobku lub dochodu

 

 1. Świadkowi na jego żądanie przysługuje  zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu.

 2. Zwrot wynagrodzenia za utracony zarobek wypłacany jest na podstawie wniosku (załącznik nr 1) złożonego do właściwego Wydziału w terminie 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu. Wniosek można pobrać również w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na parterze pokój nr 20.

 3. Wraz z wnioskiem świadek powinien przedłożyć zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, wskazując datę stawiennictwa w Sądzie.

 4. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego wynagrodzenia. Górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad,  określa ustawa budżetowa.

   

  Wraz z wnioskiem o przyznanie wyżej wymienionych należności świadek winien okazać dowód
   osobisty oraz w przypadku wniosku o zwrot należności na konto bankowe podać również numer
   rachunku bankowego.

   

  Wskazane wyżej należności nie przysługują świadkom zatrudnionym w organie władzy publicznej,  jeżeli powołany został do zeznania w związku z tym zatrudnieniem.

 

 Podstawa prawna: 

Przepisy art. 85 – 88a Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300 ze zm.) 

Przepisy art. 618a – 618e Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 r., poz. 1904 ze zm.)

 

Rejestr zmian dla: Zwrot kosztów świadkom

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Radkiewicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d